*Điều khoản sử dụng này đã được dịch sang tiếng Việt nhằm mục đích tạo sự thuận tiện cho người dùng. Vui lòng lưu ý rằng, khi sử dụng dịch vụ này, phiên bản tiếng Nhật được đề cập ở phần sau sẽ được áp dụng, chứ không phải bản dịch tham khảo này.

Thực thi: Ngày 1 tháng 2 năm 2017

Chương 1: Quy tắc chung

Điều 1.(Ban hành điều khoản)

 1. Công ty chúng tôi quy định điều khoản sử dụng Visual Learning .Japanese (Bao gồm bảng giá. Sau đây gọi tắt là “Điều khoản này”.), và cung cấp Visual Learning .Japanese từ điều khoản này (Đây là sản phẩm cung cấp trang Web, các giáo trình theo định dạng PDF, ứng dụng dành cho điện thoại thông minh và bộ phận hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho việc học tập tiếng Nhật. Sau đây gọi tắt là “VLJ”.). 
 2. Bên ký kết hợp đồng về VLJ (Sau đây gọi tắt là “Bên ký kết hợp đồng”.) phải nghiêm túc tuân thủ Điều khoản này.

Điều 2.(Phạm vi của Điều khoản này)

 1. 1Điều khoản này được áp dụng cho tất cả các mối quan hệ có liên quan đến VLJ giữa bên ký kết hợp đồng và công ty chúng tôi.
 2. Các quy định liên quan đến việc sử dụng VLJ mà công ty chúng tôi sẽ thông báo cho bên ký kết hợp đồng khi cần thiết để tiến hành vận dụng VLJ suôn sẻ, phải là nội dung hình thành nên một phần của Điều khoản này.

Điều 3.(Thay đổi Điều khoản này)

 1. Công ty chúng tôi có thể thay đổi Điều khoản này. Trong trường hợp thay đổi, đặc biệt nếu không có sự từ chối nào, thì nội dung liên quan đến tiền phí và điều kiện cung cấp khác phải tuân theo các điều khoản sau khi thay đổi.
 2. Việc thay đổi ở khoản trên sẽ được thông báo cho bên ký kết hợp đồng theo phương pháp quy định tại Điều 22 (Thông báo cho bên ký kết hợp đồng). Sự thay đổi sẽ có hiệu lực theo quy định tại Điều 22.

Chương 2: Hợp đồng

Điều 4.(Đăng ký và chấp thuận)

 1. Nếu quý khách mong muốn sử dụng VLJ thì phải đồng ý với Điều khoản này và đăng ký theo phương pháp mà công ty chúng tôi đã quy định.
 2. Công ty chúng tôi có thể không chấp thuận đơn đăng ký của quý khách nếu chúng tôi nhận định nó thuộc các trường hợp sau đây.
  1. Khi việc cung cấp VLJ theo nhu cầu người đăng ký gặp nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật hoặc vì các lý do khác.
  2. Khi công ty chúng tôi nhận định rằng người đăng ký VLJ thực sự phớt lờ hay có nguy cơ phớt lờ việc thanh toán các chi phí liên quan đến thủ tục, hoặc tiền phí VLJ do công ty chúng tôi cung cấp, v.v...
  3. Khi người đăng ký VLJ tương ứng hoặc công ty chúng tôi nhận thấy người đó có khả năng tương ứng với một trong các mục của Khoản 1 Điều 12 (Đình chỉ sử dụng).
  4. Khi khách hàng ghi chép không đúng sự thật trong đơn đăng ký
  5. Khi người đăng ký VLJ không phải là pháp nhân tại Nhật Bản (Bao gồm cả đối tượng mà công ty chúng tôi công nhận là tương đương với pháp nhân.).
  6. Khi có những trở ngại khác đến nghiệp vụ của công ty chúng tôi, v.v...
 3. Ngay cả sau khi xác lập hợp đồng, công ty chúng tôi cũng có thể hủy bỏ chấp thuận đã nêu ở Khoản 2 nếu làm sáng tỏ nội dung tương ứng với các điểm thuộc khoản trên. Trong trường hợp này, công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào mà bên ký kết hợp đồng phải chịu do hủy bỏ hợp đồng, và bên ký kết hợp đồng phải chịu các chi phí phát sinh liên quan tại công ty chúng tôi cho đến thời điểm đó.
 4. Nếu công ty chúng tôi không chấp thuận đơn đăng ký, chúng tôi sẽ thông báo nội dung đó cho người đăng ký.

Điều 5.(Thời hạn cung cấp)

 1. VLJ có thời hạn cung cấp theo nội dung quy định trong bảng giá.
 2. Hợp đồng liên quan đến VLJ sẽ kết thúc khi hết thời hạn cung cấp VLJ đã được quy định ở khoản trên.

Điều 6.(Thay đổi hạng mục khai báo)

Trường hợp bên ký kết hợp đồng phát sinh thay đổi liên quan đến các hạng mục đã đăng ký với công ty chúng tôi tại thời điểm đăng ký sử dụng hoặc sau đó, thì phải thông báo ngay cho chúng tôi nội dung đó bằng phương pháp mà công ty chúng tôi đã quy định. Công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu bên ký kết hợp đồng gặp bất kỳ bất lợi nào do phớt lờ các khai báo tương ứng.

Điều 7. (Kế thừa vị trí của bên ký kết hợp đồng)

 1. Khi có kế thừa vị trí của bên ký kết hợp đồng do thừa kế hoặc sáp nhập hay chia tách công ty, thì người thừa kế hoặc công ty tiếp tục tồn tại sau khi sáp nhập, công ty đã được thành lập do sáp nhập hoặc công ty đã kế thừa toàn bộ quyền sử dụng đó từ việc chia tách sẽ phải kế thừa vị trí của bên ký kết hợp đồng đó.
 2. Khi có kế thừa vị trí của bên ký kết hợp đồng do thừa kế hoặc sáp nhập hay chia tách công ty, thì người thừa kế hoặc công ty tiếp tục tồn tại sau khi sáp nhập, công ty đã được thiết lập từ việc sáp nhập hoặc công ty đã thừa kế toàn bộ quyền sử dụng đó từ việc chia tách sẽ phải đính kèm các giấy tờ cần thiết chứng minh việc kế thừa chung với tài liệu mà công ty chúng tôi quy định và nộp cho công ty chúng tôi.
 3. Trong trường hợp ở khoản trên, khi bên thừa kế vị trí có từ 2 người trở lên, thì 1 người trong số đó sẽ được chỉ định làm người đại diện cho công ty chúng tôi và thực hiện nộp đơn này. Khi có sự thay đổi về người đại diện thì cũng sẽ làm thủ tục tương tự.

Điều 8.(Cấm chuyển nhượng quyền nhận cung cấp VLJ)

Bên ký kết hợp đồng không thể chuyển nhượng quyền nhận cung cấp VLJ dựa trên Hợp đồng này. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng trong trường hợp công ty chúng tôi chấp thuận việc chuyển nhượng.

Điều 9.(Bên ký kết hợp đồng tiến hành hủy bỏ Hợp đồng này)

Khi bên ký kết hợp đồng có ý định hủy Hợp đồng này, thì phải thông báo cho công ty chúng tôi bằng văn bản sau khi đã điền trước nội dung đó vào biểu mẫu do công ty chúng tôi quy định. Trong trường hợp này, tiền phí đã được chi trả theo Điều 14 sẽ không được hoàn trả lại cho bên ký kết hợp đồng.

Điều 10.(Công ty chúng tôi tiến hành hủy bỏ hợp đồng này)

 1. Công ty chúng tôi có thể hủy bỏ Hợp đồng này khi bên ký kết hợp đồng tương ứng với một trong các trường hợp sau. Trong trường hợp này, tiền phí đã được chi trả theo Điều 14 sẽ không được hoàn trả lại cho bên ký kết hợp đồng.
  1. Khi bên ký kết hợp đồng đã bị đình chỉ sử dụng VLJ theo quy định tại Điều 12 (Đình chỉ sử dụng) không giải quyết được nguyên nhân thực sự gây ra việc đình chỉ sử dụng đó.
  2. Khi bên ký kết hợp đồng không thanh toán tiền phí VLJ ngay cả khi vượt quá kỳ hạn mà công ty chúng tôi đã quy định riêng.
  3. Khi xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra thiên tai, sự cố và tình trạng khẩn cấp khác.
  4. Khi VLJ không hoạt động bình thường và gặp rất nhiều khó khăn trong việc cung cấp liên tục VLJ.
  5. Khi việc cung cấp VLJ gặp nhiều khó khăn do bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt theo quy định của luật pháp, v.v...
 2. Khi công ty chúng tôi đình chỉ việc sử dụng VLJ theo quy định của khoản trên, chúng tôi sẽ thông báo trước nội dung đó cho bên ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho trường hợp khẩn cấp hoặc bất khả kháng.

Chương 3: Đình chỉ sử dụng, v.v...

Điều 11.(Hủy bỏ việc sử dụng)

 1. Công ty chúng tôi có thể đình chỉ sử dụng một phần hoặc toàn bộ VLJ trong các trường hợp sau.
  1. Khi buộc phải thực hiện bảo trì, thi công hoặc cung cấp VLJ cho các thiết bị của công ty chúng tôi.
  2. Khi xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra thiên tai, sự cố và tình trạng khẩn cấp khác.
  3. Khi VLJ không hoạt động bình thường và gặp rất nhiều khó khăn trong việc cung cấp liên tục VLJ.
  4. Khi việc cung cấp VLJ gặp nhiều khó khăn do bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt theo quy định của luật pháp, v.v...
  5. Trường hợp cần thiết để bảo vệ thiết bị của công ty chúng tôi khỏi các hành vi truy cập trái phép
 2. Khi công ty chúng tôi đình chỉ việc sử dụng VLJ theo quy định của khoản trên, chúng tôi sẽ thông báo trước nội dung đó cho bên ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho trường hợp khẩn cấp hoặc bất khả kháng.

Điều 12.(Đình chỉ sử dụng)

 1. Công ty chúng tôi có thể đình chỉ việc sử dụng VLJ khi bên ký kết hợp đồng tương ứng với một trong các trường hợp sau.
  1. Khi vi phạm các quy định ở Điều 21 (Nghĩa vụ của bên ký kết hợp đồng).
  2. Khi có bất kỳ hành động nào trái với Điều khoản này ngoài các hạng mục nêu trước đó và các hành vi gây trở ngại hoặc có nguy cơ gây trở ngại đáng kể đến thiết bị điện tử viễn thông (Máy móc, dụng cụ, đường dây và các thiết bị điện tử khác để truyền tín hiệu điện tử. Áp dụng tương tự cho dưới đây.) của công ty chúng tôi hoặc cản trở việc hoàn thành nghiệp vụ của công ty chúng tôi liên quan đến VLJ.
 2. Nếu công ty chúng tôi đình chỉ sử dụng VLJ theo quy định của khoản trên, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bên ký kết hợp đồng về lý do, ngày và thời hạn đình chỉ sử dụng.Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho trường hợp khẩn cấp hoặc bất khả kháng.

Chương 4: Tiền phí, v.v...

Điều 13.(tiền phí)

Tiền phí của VLJ sẽ dựa trên nội dung quy định trong bảng giá.

Điều 14.(Nghĩa vụ thanh toán tiền phí)

Bên ký kết hợp đồng phải thanh toán tiền phí quy định trong bảng giá trong vòng 30 ngày kể từ ngày mà công ty chúng tôi cung cấp VLJ, như là giá trị tương đương với việc công ty chúng tôi cung cấp VLJ trong thời hạn cung cấp được quy định ở Điều 5 (Thời hạn cung cấp).

Điều 15.(Phí phụ thu)

Nếu bên ký kết hợp đồng né tránh nghĩa vụ thanh toán tiền phí trái pháp luật, thì ngoài khoản tiền né tránh thanh toán đó, bên ký kết hợp đồng còn phải thanh toán một khoản phí phụ thu bao gồm số tiền tương đương gấp 2 lần khoản tiền né tránh thanh toán (Khoản chưa cộng thêm số tiền tương đương thuế tiêu thụ.) cộng với số tiền tương đương thuế tiêu thụ.

Điều 16.(Lãi suất do chậm thanh toán)

Trường hợp bên ký kết hợp đồng vẫn không thanh toán dù đã quá hạn thanh toán liên quan đến tiền phí và khoản nợ phải trả khác (Không bao gồm lãi suất do chậm thanh toán.), với số ngày tính từ sau ngày đến hạn thanh toán cho đến trước ngày thanh toán, bên ký kết hợp đồng có thể phải thanh toán số tiền được tính theo tỷ lệ 14,5% một năm dưới dạng lãi suất chậm thanh toán.


Chương 5: Bồi thường thiệt hại

Điều 17.(Giới hạn trách nhiệm)

 1. Liên quan đến việc cung cấp VLJ, nếu công ty chúng tôi gây thiệt hại cho bên ký kết hợp đồng do lỗi của công ty chúng tôi, thì chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại mà thực tế đã xảy ra cho bên ký kết hợp đồng, không bao gồm lợi nhuận bị mất và được giới hạn ở mức tiền tương đương với tiền phí liên quan đến VLJ mà bên ký kết hợp đồng đã thanh toán thực tế cho công ty chúng tôi trong 6 tháng qua. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt và thiệt hại gián tiếp nào, v.v... bất kể có hoặc không lường trước được như vậy.
 2. Quy định tại khoản trên sẽ không được áp dụng nếu VLJ không được cung cấp do sự cố ý hoặc sự tắc trách nghiêm trọng của công ty chúng tôi.

iều 18.(Miễn trừ trách nhiệm)

 1. Công ty chúng tôi sẽ không bồi thường toàn bộ các thiệt hại liên quan đến bên ký kết hợp đồng và bên ký kết hợp đồng sẽ không yêu cầu công ty chúng tôi bồi thường thiệt hại ngoại trừ nội dung ghi ở khoản 1 của điều trước. Ngoài ra, nếu bên ký kết hợp đồng gây thiệt hại cho bên thứ ba từ việc sử dụng VLJ, thì bên ký kết hợp đồng sẽ tự chịu trách nhiệm đứng ra giải quyết và không được yêu cầu công ty chúng tôi chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
 2. Đối với kết quả phát sinh từ việc sử dụng VLJ, công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bên ký kết hợp đồng, bất kể việc xâm nhập trái phép do bên thứ ba hoặc do lỗi trục trặc, sự cố của thiết bị cần thiết cho việc cung cấp VLJ, hoặc tranh chấp thương mại, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt theo quy định của luật pháp và do các nguyên nhân khác.

Điều 19.(Không đảm bảo)

Công ty chúng tôi sẽ không đảm bảo cho bên ký kết hợp đồng những điều sau đây.

 1. VLJ không xâm phạm quyền lợi của bên thứ ba.
 2. VLJ có chất lượng và hiệu quả như mong đợi của bên ký kết hợp đồng, hoạt động của ứng dụng không bị gián đoạn và không bị lỗi.
 3. Nội dung của VLJ và thông tin, v.v... mà bên ký kết hợp đồng có được thông qua VLJ phải có tính toàn vẹn, chính xác, đáng tin cậy, hữu ích, có giá trị, phù hợp với mục đích cụ thể và có tính công bằng.
 4. Việc sử dụng VLJ không gây ảnh hưởng đến các ứng dụng hoặc dữ liệu, v.v... trong thiết bị kết nối được sử dụng

Chương 6: Các quy định khác

Điều 20.(Hủy bỏ VLJ)

 1. Công ty chúng tôi có thể hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ VLJ.
 2. Nếu một phần hoặc toàn bộ VLJ bị hủy bỏ do quy định của khoản trên, thì hợp đồng liên quan đến một phần hoặc toàn bộ VLJ sẽ bị chấm dứt.
 3. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào phát sinh cho bên ký kết hợp đồng hoặc bên thứ ba do việc hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ VLJ.
 4. Nếu công ty chúng tôi có ý định hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ VLJ theo quy định của Khoản 1, chúng tôi sẽ thông báo trước nội dung đó cho bên ký kết hợp đồng trong một khoảng thời gian nhất định.

Điều 21.(Nghĩa vụ của bên ký kết hợp đồng)

 1. Bên ký kết hợp đồng cần tuân thủ những việc sau đây.
  1. Không cấp phép cho bên thứ ba sử dụng VLJ hoặc cấp phép lại hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác để bên thứ ba có thể sử dụng được VLJ.
  2. Không để nhiều người sử dụng 1 ID được chỉ định trong bảng giá.
  3. Không thực hiện hành vi xâm phạm bản quyền hoặc các quyền lợi khác của công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba.
  4. Không khai man hay xóa, v.v... dữ liệu của công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba mà bên ký kết hợp đồng có thể truy cập vào bằng VLJ.
  5. Không thực hiện hành vi mạo danh bên thứ ba để sử dụng VLJ.
  6. Không cố ý gửi chương trình máy tính có hại, v.v...
  7. Không truy cập vào các thiết bị của công ty chúng tôi mà chưa được cho phép, không gây trở ngại cho việc sử dụng và quản lý các thiết bị đó.
  8. Không thực hiện hành vi thu thập thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không có sự đồng ý của đương sự hoặc bằng các biện pháp lừa đảo.
  9. Ngoài ra, không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, Điều khoản này hoặc thuần phong mỹ tục, hành vi gây cản trở các hoạt động cung cấp dịch vụ, hành vi làm tổn hại đến uy tín của công ty chúng tôi, hoặc hành vi gây bất lợi cho công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba.
  10. Ngoài ra, không thực hiện hành vi có nguy cơ tương ứng với các điểm trên hoặc các hành vi tương tự như vậy.
 2. Nếu bên ký kết hợp đồng vi phạm các quy định của khoản trên và làm tổn hại các thiết bị, v.v... của công ty chúng tôi liên quan đến VLJ, thì bên ký kết hợp đồng phải thanh toán các chi phí cần thiết để sửa chữa và thi công khác tính đến kỳ hạn mà công ty chúng tôi đã chỉ định.
 3. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh đối với bên ký kết hợp đồng và những người khác do bên ký kết hợp đồng vi phạm nghĩa vụ quy định tại điều này.
 4. Bên ký kết hợp đồng phải đưa ra các biện pháp cần thiết để đảm bảo người sử dụng VLJ tuân thủ các quy định của Điều khoản này. Trường hợp việc sử dụng VLJ gây thiệt hại cho người dùng hoặc gây ra tranh chấp giữa những người dùng, thì bên ký kết hợp đồng phải giải quyết những vấn đề này bằng chi phí và trách nhiệm của mình, công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề này.
 5. Bên ký kết hợp đồng phải chịu trách nhiệm quản lý ID và mật khẩu (sau đây gọi là “ID, v.v...”) liên quan đến VLJ và không được tự ý thông báo cho bên thứ ba biết nội dung đó. Trường hợp công ty chúng tôi đã xác nhận việc trùng khớp ID, v.v..., thì xem như bên ký kết hợp đồng đã đăng ký là chủ sở hữu ID, v.v... tương ứng đã sử dụng VLJ.
 6. Nếu công ty chúng tôi xác định rằng bên ký kết hợp đồng đã vi phạm quy định của điều khoản trên, gây cản trở hoặc có nguy cơ gây cản trở đáng kể đến việc hoàn thành nghiệp vụ của công ty chúng tôi và các thiết bị của công ty chúng tôi liên quan đến VLJ, thì chúng tôi sẽ thay đổi ID, v.v... của công ty và thực hiện các biện pháp cần thiết khác. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh ở bên ký kết hợp đồng từ cách biện pháp tương ứng đó.
 7. Nếu công ty chúng tôi thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của khoản trên, thì công ty chúng tôi sẽ thông báo trước nội dung đó kèm theo lý do cho bên ký kết hợp đồng biết. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho trường hợp khẩn cấp hoặc bất khả kháng.

Điều 22.(Thông báo cho bên ký kết hợp đồng)

Việc thông báo cho bên ký kết hợp đồng có thể được thực hiện dựa trên đánh giá của công ty chúng tôi bằng một trong các cách dưới đây.

 1. Đăng thông báo lên trang Web của công ty chúng tôi. Trong trường hợp này, việc thông báo cho bên ký kết hợp đồng sẽ được xem như là đã hoàn thành tại thời điểm đăng thông báo.
 2. Công ty chúng tôi sẽ gửi email vào địa chỉ email, hoặc gửi FAX vào số FAX của bên ký kết hợp đồng đã thông báo cho công ty chúng tôi tại thời điểm đăng ký sử dụng hoặc sau đó. Trong trường hợp này, việc thông báo cho bên ký kết hợp đồng được xem như đã hoàn thành tại thời điểm thông tin đến được máy FAX hoặc máy chủ quản lý địa chỉ mai điện tử của bên ký kết hợp đồng.
 3. Gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ của bên ký kết hợp đồng đã thông báo cho công ty chúng tôi tại thời điểm đăng ký sử dụng hoặc sau đó. Trong trường hợp này, việc thông báo cho bên ký kết hợp đồng sẽ được xem như là đã hoàn thành tại thời điểm bưu phẩm đến được địa chỉ của bên ký kết hợp đồng.
 4. Ngoài ra, việc thông báo còn được thực hiện bằng phương pháp mà công ty chúng tôi nhận định là phù hợp. Trong trường hợp này, việc thông báo cho bên ký kết hợp đồng sẽ được xem như là đã hoàn thành tại thời điểm mà công ty chúng tôi đã chỉ định trong số các thông báo có liên quan.

Điều 23.(Quyền sở hữu trí tuệ của công ty chúng tôi)

 1. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ về bản quyền liên quan đến hàng hóa và chương trình như phần mềm mà công ty chúng tôi cho bên ký kết hợp đồng mượn hoặc giới thiệu cho bên ký kết hợp đồng, v.v... (Bao gồm Điều khoản này, tài liệu chi tiết về dịch vụ, hướng dẫn sử dụng, nội dung được cung cấp thông qua VLJ, v.v... Trong Điều này, dưới đây gọi là “Các chương trình”.) và về bí quyết, v.v... được bao gồm trong bản quyền có liên quan đến việc cung cấp VLJ đều thuộc về công ty chúng tôi hoặc những người được công ty chúng tôi chỉ định.
 2. Bên ký kết hợp đồng phải sử dụng Các chương trình như sau:
  1. Không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng của VLJ.
  2. Không sao chép, biến đổi, chỉnh sửa, phỏng theo, tạo dẫn xuất, v.v... và không được thực hiện kỹ thuật đảo ngược, biên dịch code ngược hoặc tháo rời và trích xuất mã nguồn, v.v... liên quan đến nội dung hoặc chương trình khác.
  3. Không cho mượn, chuyển nhượng hoặc làm tài sản thế chấp, v.v... đối với bên thứ ba bất kể có mục đích lợi nhuận hay không.
  4. Không xóa bỏ hoặc thay đổi phần thông báo bản quyền do công ty chúng tôi hoặc người được chỉ định của công ty chúng tôi hiển thị.
 3. Quy định ở Điều này sẽ vẫn có hiệu lực ngay cả sau khi Điều khoản này kết thúc.

Điều 24.(Xử lý các thông tin cá nhân)

Khi cung cấp VLJ, công ty chúng tôi sẽ làm theo quy định riêng của chúng tôi về việc xử lý các thông tin cá nhân mà công ty chúng tôi thu thập.

Điều 25.(Nghĩa vụ bảo mật)

 1. Bên ký kết hợp đồng chỉ sử dụng các bí mật kinh doanh, kỹ thuật hoặc nghiệp vụ khác (Bao gồm tài liệu hướng dẫn sử dụng, v.v... Sau đây gọi là “Thông tin bí mật”.) đã được tiết lộ liên quan đến VLJ cho mục đích sử dụng VLJ, và không được công bố, rò rỉ thông tin cho bên thứ ba hoặc sử dụng cho mục đích khác ngoài mục đích sử dụng VLJ mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của công ty chúng tôi.  Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho các trường hợp được nêu sau đây.
  1. Thông tin mà ai cũng biết tại thời điểm tiết lộ.
  2. Thông tin đã trở thành sự thật được mọi người biết đến vì lý do không thể quy về trách nhiệm của bên ký kết hợp đồng sau khi tiết lộ cho bên ký kết hợp đồng.
  3. Thông tin mà bên ký kết hợp đồng có được một cách hợp pháp từ bên thứ ba với các quyền lợi chính đáng mà không cần phải có nghĩa vụ bảo mật.
  4. Thông tin do bên ký kết hợp đồng phát triển độc lập mà không phụ thuộc vào thông tin bí mật có được từ công ty chúng tôi.
  5. Thông tin mà công ty chúng tôi đã đồng ý loại ra khỏi sự ràng buộc về nghĩa vụ bảo mật bằng văn bản.
 2. Bên ký kết hợp đồng có thể tiết lộ thông tin bí mật của công ty chúng tôi cho các tổ chức tương ứng trong phạm vi cần thiết tối thiểu nếu được yêu cầu tiết lộ bởi pháp luật hay bởi phán quyết, quyết định, mệnh lệnh, v.v... của tòa án hoặc văn phòng chính phủ. Tuy nhiên, nếu có yêu cầu như vậy, bên ký kết hợp đồng phải thông báo điều đó cho công ty chúng tôi trước khi tiết lộ thông tin trong phạm vi có thể.
 3. Các quy định của điều này sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả sau khi chấm dứt hợp đồng sử dụng VLJ.

Điều 26.(Quy định xuất khẩu)

Khi sử dụng VLJ và công nghệ được dùng cho VLJ (dưới đây gọi là “VLJ, v.v...”), bên ký kết hợp đồng phải tuân thủ các luật và quy định khi nhận thấy chúng có thể là đối tượng của Luật ngoại hối và ngoại thương Nhật Bản, luật và quy định liên quan đến xuất khẩu khác của Nhật Bản và những quy định xuất khẩu dựa trên Quy định quản lý xuất khẩu của Hoa Kỳ, cũng các luật và quy định có thể tương ứng với danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm soát xuất khẩu tại quốc gia khác, và không được chuyển nhượng, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu VLJ, v.v... cho doanh nghiệp, cư dân, công dân của quốc gia bị cấm vận hay quốc gia bị trừng phạt thương mại, hoặc người bị cấm giao dịch, doanh nghiệp bị cấm giao dịch nếu không có sự cho phép thích đáng của chính phủ. Bên ký kết hợp đồng không được sử dụng VLJ, v.v... để phát triển, sản xuất và sử dụng vũ khí thông thường, vũ khí hủy diệt hàng loạt bao gồm vũ khí hạt nhân, v.v... theo quy định của Luật ngoại hối và ngoại thương Nhật Bản, luật và quy định liên quan đến xuất khẩu khác của Nhật Bản.

Điều 27.(Tòa án có thẩm quyền)

Trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến VLJ giữa bên ký kết hợp đồng và công ty chúng tôi, tòa án quận Tokyo sẽ là tòa án có thẩm quyền tài phán độc quyền xét xử sơ thẩm.

Điều 28.(Luật điều chỉnh)

Luật điều chỉnh liên quan đến Điều khoản này là luật pháp Nhật Bản.

 

BẢNG GIÁ

Phân loại VLJ

Đơn vị

Tiền phí (đã bao gồm thuế)

Thời hạn cung cấp

Starter Pack

ID

6,600 yên

6 tháng

VLJ Level 1

ID

32,780 yên

6 tháng

VLJ Level 2

ID

32,780 yên

6 tháng

VLJ Level 3

ID

32,780 yên

6 tháng

ID de administrador

ID

5,500 yên

6 tháng

Conversación en japonés en línea

ID

99,000 yên

6 tháng

Khách hàng cá nhân vui lòng mua dịch vụ VLJ thông qua Amazon.

* Level 3 chỉ khả dụng với tiếng Anh.

Lần đầu học tiếng Nhật

Cấp độ 1
(tương đương JLPT N5)

Mua tại đây
(Amazon)

Cải thiện trình độ giao tiếp hàng ngày và kĩ năng đọc viết

Cấp độ 2
(tương đương JLPT N4)

Mua tại đây
(Amazon)

Đạt được kĩ năng giao tiếp theo tình huống

Cấp độ 3
(tương đương JLPT N3)

Mua tại đây
(Amazon)